‘คุณหญิงกัลยา’ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรร.

‘คุณหญิงกัลยา’ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรร.

‘คุณหญิงกัลยา’ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน จับมือมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์–สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย–มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ กระจายพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดย พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ เข้าร่วม

คุณหญิงกัลยากล่าวว่า ศธ.ได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ โดยที่ผ่านมาในฐานะที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีและประมง (วษท.) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ได้เชิญชวนให้ทุกวิทยาลัยฯ ปลูกต้นไม้อย่างน้อยแห่งละ 50 ไร่ และหากวิทยาลัยฯไหนมีพื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่ ก็ให้ปลูกต้นไม้ 100 ไร่ รวมถึงปลูกต้นไม้มีค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างความมั่นคงให้ลูกหลานในอนาคต

รวมไปถึงได้มีการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่โรงเรียนละวิทยาลัย Green School & Green College ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะใช้พื้นที่ในวิทยาลัย (Green College) และในพื้นที่โรงเรียน (Green School) เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ตลอด 36 ปีที่ผ่านมา ก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพลิกฟื้นป่าไปไม่ต่ำกว่า 87,000 ไร่ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทำให้ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

‘คุณหญิงกัลยา’ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรร.

โดยมีเป้าหมายเพียงประการเดียว คือ การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินไทย โดยดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

“การปลูกต้นไม้ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กับทุกคน เป็นกิจกรรมที่ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและส่วนตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม การปลูกต้นไม้จึงถือเป็นบุญมหาศาล ไม่ว่าจะคำนวณด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งรู้สึกยินดีและปลื้มใจที่เด็กๆ เยาวชนไทยมีความสนใจในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คุณหญิงกัลยากล่าว

ดร.วิจารย์กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีส่วนร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจนเป็นป่า เพื่อให้ต้นไม้และป่าได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2580 ทั้งพื้นที่อนุรักษ์เดิมที่ต้องรักษา ปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และป่าในเมือง รวมทั้งโอกาสในการซื้อขายคาร์บอนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

พลเรือเอก ประพฤติพรกล่าวว่า มูลนิธิได้เริ่มส่งเสริมให้มีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2560 โดยส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมสนับสนุนสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน์ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นกระจายทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mirrorofjustice.net

UFA Slot

Releated