นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บอร์ดอาชีวะ เห็นชอบหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่าจากที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานและร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา และข้อสั่งการเมื่อได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 4 ปี

“เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สอศ. ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. … และแนวทางการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ในการเรียนควบ ปวช.-ปวส. 4 ปี ในวาระการพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งมีนายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของการเรียนควบ ปวช.-ปวส. 4 ปี เพื่อเร่งผลิตกำลังคนป้อนสถานประกอบการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19 และแก้ปัญหา นักเรียนนักศึกษา จบ ปวช. อายุ ไม่ถึง 18 ปี ไม่สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ โดยหลักสูตรที่ปรับนี้จะเป็นการเรียนในรูปแบบทวิภาคี 100% จบแล้วเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาต่อเนื่องทันที” นายสุเทพกล่าว

หลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี

นายสุเทพกล่าวต่อว่า จากนี้ สอศ.จะได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนที่จะปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ และยังคงมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ และวิชาการ ในเรื่อง ต่างๆ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการนำเสนอ เช่น ระยะเวลาของการศึกษา การฝึกงาน การคัดเลือกสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และการรองรับการเข้าทำงานจากสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เรียน จบแล้วมีอาชีพ โดย สอศ.ก็จะได้จัดทำเป็นประกาศมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. … ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mirrorofjustice.net

UFA Slot

Releated