โครงการกำจัดขยะ 2 พันล้านโคราช เดินหน้าต่อ

โครงการกำจัดขยะ 2 พันล้านโคราช เดินหน้าต่อ

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมพวกเดินทางมารับฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งที่ 666/2565 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและคำขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์)

ระหว่าง บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี, บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอดและ ทน.นครราชสีมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายก ทน.นครราชสีมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 112/2564 ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เพิ่มเติมฟ้องกรณีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยที่เป็นแบบเผาตรงในระบบปิดโดยใช้ตะกรับและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการจัดหาเอกชนดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่ 2 ทน.นครราชสีมา โดยวิธีการคัดเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การให้ประกาศ ทน.นครราชสีมา มีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังส่วนเงื่อนไขประการที่สามที่ว่า การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารง่านของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ

เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นโดยเร่งด่วนในการดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระยะที่ 2 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 หากดำเนินการล่าช้าออกไปย่อมทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการบริหารจัดการซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหามลภาวะในพื้นที่และทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต้องใช้งบประมาณจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่อื่นที่มิใช่บ่อฝังกลบชั่วคราวของ ทน.นครราชสีมา จนกว่าจะได้เอกชนมาดำเนินการ

โครงการกำจัดขยะ 2 พันล้านโคราช เดินหน้าต่อ

ดังนั้นการมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ ทน.นครราชสีมา ฉบับที่ 160 เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการจัดหาเอกชนดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 ทน.นครราชสีมา โดยวิธีการคัดเลือก ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว

จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 72 วรรคสาม ประกอบกับข้อ 116 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้ร้องสอดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นตันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 73 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งศาล โดยผู้อุทธรณ์อาจมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้

คดีนี้ศาลได้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับที่ 160 จึงไม่จำต้องพิจารณาคำขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามคำขอของผู้ร้องสอดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อีกต่อไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับที่ 160

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัด ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ทน.นครราชสีมา ขนาดพื้นที่ประมาณ 243 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ต.โพธิ์กลาง และ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แต่ละวันต้องกำจัดขยะมูลฝอยจาก 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเอกชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.หนองบุญมาก อ.โชคชัย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมปริมาณเฉลี่ย 550 ตัน

แบ่งเป็นขยะในเขตเทศบาล 220 ตันและนอกเขตเทศบาล 320 ตัน แต่ระบบสามารถกำจัดได้วันละ 100 ตัน โดยนำไปใช้ในระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจำนวน 25,000 หน่วยต่อเดือน คงเหลือขยะสะสมตกค้าง 450 ตัน ได้มอบหมายให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขนย้ายขยะส่วนเกิน 350 ตัน ไปกำจัดที่โรงงานใน จ.สระบุรี และนำขยะ 100 ตัน ไปฝังกลบในบ่อชั่วคราว 50 ไร่

“ล่าสุดมีปริมาณขยะสะสมตกค้างกว่า 2 แสนตัน คาดประมาณ 6 เดือน บ่อฝังกลบจะไม่มีพื้นที่รองรับและเกิดภาวะวิกฤต ทน.นครราชสีมา จึงดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระยะที่ 2 กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 100 % และต้องรับขยะจากเทศบาลไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจะสามารถรองรับขยะจาก อปท.อื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน ทำให้ต้นทุนการจัดการขยะลดลงจากปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วย ซึ่งโรงไฟฟ้าจะมีระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด”

ด้านนายจำลอง มหิงษาเดช ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง ในฐานะผู้นำชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในละแวกศูนย์กำจัดขยะ ทน.นครราชสีมา รัศมี 400 เมตร กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 10 ปี แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขเยียวยา แต่ปัญหาที่เกิดจากศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมือง อัตราการสร้างขยะเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะช่วงจัดกิจกรรมหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ขยะทั้งหมดถูกขนมาทิ้งไว้ที่บ่อขยะแห่งนี้ ด้วยปริมาณขยะเพิ่มขึ้นได้สร้างปัญหาทั้งน้ำเสียและกลิ่นเหม็นแสบจมูก หากฝนตกหนักจะมีน้ำจากกองขยะไหลลงสระน้ำธรรมชาติ ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำตายและช่วงฤดูหนาว กระแสลมพัดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย

ขณะนี้ลูกบ้านหลายรายล้มป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหนองปลิง หมู่ 3 บ้านหนองโสมง หมู่ 6 และบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 9 ต.หนองบัวศาลา กว่า 1 พันครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mirrorofjustice.net

ufa slot

Releated